Privacybeleid

Privacy Policy Gripzorg 

V1 08-03-2022 

Gripzorg hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Gripzorg  houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening  Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy; 

Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens; 

Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 

Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 

Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. 

Als Gripzorg zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de  contactgegevens onder aan dit document. 

 

 1. Verwerking van persoonsgegevens van cliënten 

1.1 Doelstellingen 

Persoonsgegevens van cliënten worden door Gripzorg verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 

Administratieve doeleinde; 

Het uitvoering geven aan de behandelovereenkomst. 

1.2 Grondslag 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

De behandelovereenkomst; 

1.3 Gegevens 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Gripzorg de volgende persoonsgegevens van u vragen: 

Voornaam; 

Tussenvoegsel; 

Achternaam; 

Telefoonnummer; 

E-mailadres; 

Geslacht 

BSN-nummer 

1.4 Gegevens over gezondheid 

Uw persoonsgegevens worden door Gripzorg opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de  periode: 

Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst en daarna minimaal 15 jaar. 

 1. Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers 

2.1 Doelstellingen 

Persoonsgegevens van medewerkers worden door Gripzorg verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst. 

2.2 Grondslag 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 

De arbeidsovereenkomst. 

2.3 Gegevens 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Gripzorg de volgende persoonsgegevens van u vragen: 

Voornaam; 

Tussenvoegsel; 

Achternaam; 

Telefoonnummer; 

E-mailadres; 

Geboortedatum; 

Salarisgegevens; 

Kopie ID; 

BSN-nummer; 

Bankgegevens. 

2.4 Periode 

Uw persoonsgegevens worden door Gripzorg opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de  periode:

Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. 

 1. Verstrekking aan derden 

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.  

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor: 

Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma; 

Het verzorgen van de (financiële) administratie; 

Het verzorgen van een beveiligd rapportagesysteem; 

Behandelverantwoordelijkheid 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkers-overeenkomst hebben  afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw  persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek  (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook  verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier  schriftelijk toestemming voor geeft. 

 1. Binnen de EU 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. 

 1. Minderjarigen 

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor  schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. 

 1. Bewaartermijn 

Gripzorg bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op  grond van de wet is vereist. 

 1. Beveiliging 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te  beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen; 

Alle personen die namens Gripzorg van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. 

We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; 

We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is; 

Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten; We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen; 

Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 1. Rechten omtrent uw gegevens 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens  kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van  onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in  opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven  aan voornoemde verzoeken. 

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd  het recht deze toestemming in te trekken. 

 1. Klachten 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met  ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht  een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van  privacybescherming. 

 1. Vragen 

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op! 

 1. Contactgegevens 

Gripzorg 

[email protected] 

tel:+31850601237